O mně

Vzdělání:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, bakalářské studium, Obor: Ergoterapie ( 2019 )

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, navazující magisterské studium, obor: Speciální pedagogika pro učitele (2011)

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, bakalářské studium, obor: Speciální pedagogika ( 2009)

Univerzita Palackého v Olomouci, celoživotní vzdělávání, obor: Tanečně pohybová terapie (2010)


Absolvované kurzy, semináře a školení:


Aktivizační techniky (2012)

Augmentativní a alternativní komunikace (2018)

Baby motýlí masáže (2018)

BASIC BOBATH NDT (2022)

Bazální stimulace - nástavbový kurz (2012)

Bazální stimulace - základní kurz (2012)

Bilaterální integrace (2023)

Efektivní začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (2019)

Elementy v Bobath konceptu u dětí s kombinovanými vadami (2013)

Genetická onemocnění - nemoci těla a duše (2014)

Hra (2013)

Komunikace s klienty s problémovým chováním (2012)

Komunikace ve znakovém jazyce (2005)

Kousák - speciální logopedické pomůcky (2020)

Krizová intervence (2009)

Kurz augmentativní a alternativní komunikace a nácvik gest jazykového programu MAKATON (2015)

Lezení jako základ grafomotoriky (2022)

Manipulace s imobilním klientem (2014)

Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením (2012)

Míčková facilitace (2012)

Neuro-vývojová stimulace v školní praxi (2020)

PAnat se vzduchovými dlahami zaměřený na dětské pacienty s DMO, s neurovývojovou poruchou, s vrozenými vadami a po CMP a neurotraumatech (2023)

Práce s hyperaktivním dítětem a jeho rodinou (2013)

Prevence smyslové deprivace u dětí s poruchami zrakového vnímání (2019)

Sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením (2009)

Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením (2010)

Snoezelen v teorii a praxi - základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu (2018)

Speciálně pedagogická péče o děti se zdravotním postižením (2013)

Syndrom vyhoření a jeho prevence (2007)

Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (2010)

Taneční pohybová terapie (2008)

Úvod do neuro-vývojové stimulace (2018)

Úvod do senzorické integrace (2020)

Úvod do Systému Body-Mind Centering a jeho využití pro práci s dětmi s postižením (2015)

Vedení poradenského rozhovoru (2014)

VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém (2011)

Využití polohovacích pomůcek v praxi ( 2018)

Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením (2012)

Znak do řeči (2012)


Naplánovaná účast na kurzech v roce 2024:


Účast na konferencích:

Rehabilitace u dětí s DMO ( Ostrava, 2017)

Mezinárodní konference Slezské diakonie "Mezi rezorty aneb podpora rodin dětí s postižením v Jihomoravském kraji" (2019)


Lektorská činnost:

Nadační fond Rytmus, Studium pro asistenty pedagoga, Brno, Ostrava (od roku 2012)

Nakladatelství Portál, seminář pro pedagogické pracovníky, Praha (od roku 2019)


Publikační činnost:

Bulletin Asociace rané péče České republiky, z.s. [online]. Ergoterapie v naší poradně [cit. 25.3. 2021]. Dostupné z:https://www.arpcr.cz/res/archive/001/000193.pdf?seek=1551738763

MAZÁNKOVÁ, M. Inkluze v mateřské škole. Praha : Portál, 2018. 152s.

ISBN 978-80-262-1365-9.

Trisomie 21[online]. Dítě s Downovým syndromem z pohledu poradkyně rané péče [cit. 25.3. 2021].Dostupné z: https://www.trizomie21.cz/?page_id=1723


Členství v profesních organizacích:

Česká asociace ergoterapeutů


Jmenuji se Martina Šrámková (za svobodna Mazánková ) a jsem vzděláním speciální pedagog a ergoterapeut. Své zkušenosti v práci s lidmi s postižením jsem řadu let nabývala formou dobrovolnictví a poté jsem nastoupila jako pracovník v přímé péči do stacionáře pro lidi s mentálním postižením a autismem. Po pěti letech jsem práci změnila a nastoupila do Poradny rané péče DOREA jako poradkyně rané péče, kde pracuji doposud. Práce s dětmi s postižením a jejich rodinou se pro mě velmi brzy stala srdeční záležitostí. Po několika letech na pozici poradkyně rané péče jsem zatoužila prohloubit své vzdělání a nastoupila jsem na studium Ergoterapie v Ústí nad Labem. Po návratu z mateřské dovolené jsem se více začala zabývat ergoterapií v praxi. Založení ergoterapeutické ambulance je tedy příjemným vyústěním mého snažení.

V rámci ergoterapie velmi ráda pracuji i s rodiči dětí. Rodiče dětí vnímám jako velmi důležité partnery na naší cestě při rozvoji a podpoře dítěte. Proto účast rodičů při ergoterapeutických setkáních považuji za samozřejmost. Rodiče svoji přítomností při terapii vytvářejí pro dítě bezpečné prostředí a vždy velmi přesně a podrobně dokáží popsat pocity, potřeby a prožívání dítěte, což jsou pro mě velmi důležité informace, ze kterých při terapii vycházím a přizpůsobuji svůj přístup k dítěti a celkový průběh terapie.

Při samotné ergoterapii pak velmi ráda využívám přírodních materiálů a jednoduchých předmětů, které nás obklopují a které na první pohled nevnímáme, jako terapeutické. Sama jsem často překvapená, jaké obyčejné věci se dají při ergoterapii využít.

Kromě ergoterapie a práci na pozici poradkyně rané péče, se také věnuji lektorské činnosti.

V soukromí jsem především maminkou dcerky Verunky, ráda cestuji a jezdím na koloběžce.