E R G OTERAPIE

Aktuality - důležité!


Vážení klienti a zájemci, upozorňuji na aktualizaci ceníku mých služeb. 


Vážení zájemci o ergoterapii, chtěla bych vás informovat, že od května 2023 do odvolání  již nepřijímám do péče děti s poruchami autistického spektra. Děkuji za pochopení.

 
CO JE TO ERGOTERAPIE?

Ergoterapie je léčebná metoda, která se zaměřuje prostřednictvím smysluplných činností na rozvoj, podporu a znovuobnovení motorických a kognitivních funkcí a schopností potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních a zájmových činností.

Cílem ergoterapie je tedy snaha o dosažení maximální soběstačnosti, aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života dětí a mladistvých s postižením.


ERGOTERAPIE je určena pro děti a mladistvé

 • s opožděným psychomotorickým vývojem v důsledku předčasného narození
 • s vrozenými vývojovými vadami
 • se vzácnými genetickými a metabolickými syndromy
 • s dětskou mozkovou obrnou
 • s mentálním postižením, s Downovým syndromem
 • se smyslovým postižením
 • se získaným poškozením mozku
 • s poruchami autistického spektra
 • s dyspraxií nebo poruchou vývojové koordinace
 • se specifickými poruchami učení


JAK ERGOTERAPIE PROBÍHÁ:

Na prvním setkání ergoterapeut provede vstupní vyšetření, které se skládá z rozhovoru s rodičem, z volné a cílené hry s dítětem, z vyšetření hybnosti jednotlivých segmentů horních a dolních končetin a z vyšetření celkové hybnosti.

Na základě výsledků vyšetření ergoterapeut stanoví terapeutický plán, který obsahuje konkrétní postupy a metody práce a také konkrétní cíle, kterých v rámci ergoterapie s dítětem chceme dosáhnout.

Poté následuje 10 ergoterapeutických setkání, ve frekvenci 1x týdně, nebo 1x za 14 dní. V rámci těchto setkání pracujeme na naplnění terapeutického plánu a stanovených cílů. Po uplynutí deseti ergoterapeutických setkání lze v případě zájmu v ergoterapii pokračovat. Je vypracován nový, navazující terapeutický plán. Účast rodiče při ergoterapeutických setkání je vítaná.

V současné době ambulance ergoterapie bohužel není smluvním partnerem pojišťoven. Ergoterapii si tedy hradí klient z vlastních zdrojů. V případě Vašeho zájmu o dlouhodobou spolupráci Vám velmi ráda pomohu s oslovením nadací a získáním potřebných finančních prostředků.


ZAMĚŘUJI SE NA:

 • Rozvoj jemné motoriky (rozvoj hmatu, funkční nácvik úchopů)
 • Rozvoj grafomotoriky, podporu správného úchopu, koordinaci oko-ruka
 • Rozvoj sebeobsluhy
 • Podporu hrubé motoriky s prvky senzorické integrace
 • Neuro-vývojovou stimulaci
 • Poradenství a nácvik v oblasti alternativní a augmentativní komunikace
 • Podporu kognitivních funkcí
 • Míčkovou facilitaci
 • Poradenství
Metody, kterými pracuji

Bazální stimulace

- je ucelený pedagogicko - ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. V rámci konceptu se používají rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, zrakovou, sluchovou a čichovou stimulaci. 

Taktilně - haptická stimulace

- jedná se o cílené zprostředkování hmatových vjemů, které rozvíjí hmatové vnímání, citlivost rukou a jejich úchopovou schopnost.  

Neuro-vývojová stimulace

- zaměřuje se na terapii přetrvávajících primárních reflexů, které mohou být příčinou problémů v učení i v chování. Léčba je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy a tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Děti dochází na terapii pravidelně, kde se po kontrole stavu naučí další předepsané cviky, které pak cvičí každý den doma(cvičení netrvá déle než cca 10 minut). Aktivita přetrvávajících primárních reflexů je tedy cvičením přirozeně potlačena, a tím zmizí i související potíže. Léčba trvá zhruba 1 rok. 

Terapie vibračním přístrojem NOVAFON

- je neinvazivní stimulační přístroj určený k použití na všechny části těla, které potřebují uvolnit, léčit, zmírnit bolest či stimulovat. Díky nastavitelné intenzitě vibrací lze terapii individuálně přizpůsobit potřebám každého pacienta. Přístroj poskytuje hloubkovou stimulaci. Využívá se při myofunkční terapii, orofaciální stimulaci, při bolesti svalů a kloubů, při terapii svalových poranění, při zánětlivých stavech, v terapii pooperačních a poúrazových jizev. Při pravidelném používání zlepšuje funkčnost svalů, napomáhá k jejich aktivaci, zlepšuje úchopové funkce ruky, zlepšuje celkovou funkční mobilitu. 

Baby motýlí masáže

- jsou určeny pro miminka, děti předčasně narozené, pozitivně působí na děti umístěné do pěstounské péče a adoptivní děti. Pomáhají rozvíjet emoční inteligenci a prohlubovat citové pouto mezi dítětem a masérem. 

Míčková facilitace

- též známá pod pojmem míčkování. Jedná se o masáž a terapii za využití speciálních molitanových míčků. Pomáhá především dětem s astmatem, s plicním a respiračním onemocněním. Uvolňuje a protahuje svaly, tudíž lze využít i u dětí s tělesným postižením a spasticitou. Pomocí menších míčků lze provádět orofaciální stimulaci a stimulaci drobných kloubů ruky. 

Zrcadlová (Mirror terapie)

- Zrcadlová (Mirror) terapie funguje na základě tzv. zrcadlových neuronů, které jsou aktivovány při pozorování pohybu jiné či zdánlivě jiné končetiny v zrcadle. Zmíněné neurony tedy hrají hlavní roli v procesu motorické re-edukace, neboť jejich aktivací dochází k vytváření nových nervových spojů, které vedou k obnově ztraceného pohybu končetiny. Terapie postupuje od pozorování končetiny s nulovým pohybem, až po pozorování pohybů složitějších. Terapie je určena pro pacienty s amputacemi a následnými fantomovými bolestmi, pro pacienty s hemiparetickou formou dětské mozkové obrny, pro pacienty s traumaty, pro pacienty s problémy v oblasti vnímání tělesného schématu. 

Alternativní a augmentativní komunikace

alternativní a augmentativní komunikační systémy se zavádějí u pacientů různého věku v případě, že se pacient není schopen vyjádřit verbálně. Zavedení takového systému u dítěte s opožděným, nebo narušeným vývojem řeči je považováno za velmi přínosné, neboť rozvíjí u dítěte myšlení, motivuje dítě ke komunikaci a podporuje samotný vývoje řeči. Na výběr máme z mnoha možností (předmětová komunikace, znakování, výměnný obrázkový komunikační systém VOKS, technické pomůcky - tablety, komunikátory, spínače). 

Polohování

polohování je velmi důležité zejména u dětí s tělesným postižením. Cílem polohování je prevence zdravotních komplikací, podpora psychomotorického vývoje a odstranění patologických pohybových vzorců.